REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO​​ WWW.TWARZYOGA.COM

 

 

 • DEFINICJE

 

 • Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna​​ nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

 • Konsument - konsument w rozumieniu Art. 22(1) ​​ Kodeksu Cywilnego.

 • Przedsiębiorca indywidulany - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.twarzyoga.com

 • Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych zawierana za pośrednictwem Sklepu​​ Internetowego.

 • Sprzedawca –​​ SDF PROJEKT SP. Z O.O. W ORGANIZACJI z siedzibą w 26-050 Zagnańsk, Tumlin Dąbrówka ul. Świerkowa 29, NIP 9592045508, REGON 389745112 , email:​​ twarzyoga@gmail.com, tel. 512 305 002

 • Towar – prezentowana w Sklepie usługa w postaci konsultacji indywidualnych ​​ online lub stacjonarnie oraz warsztatów indywidualnych online lub stacjonarnie, a także treści cyfrowe w postaci kursów online dostępnych w linku prywatnym wysyłanym Klientowi.

 

II. WARUNKI OGÓLNE

 

 • Sklep internetowy​​ www.twarzyoga.com​​ prowadzi sprzedaż towarów.

 • Warunkiem dokonania zakupu jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu oraz Polityki prywatności

 • Regulamin stanowi integralną​​ część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez dokonanie zakupu towaru oferowanego w Sklepie.

 • Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiana jest faktura VAT, przy czym jeśli Klientem jest Konsument faktura VAT wystawiana jest na jego żądanie.

 • Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ​​ Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz faktur korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania  ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, przez kontakt ze Sprzedawcą.

 • W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana faktura korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o  jej potwierdzenie.

 • Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz nie udostępniania ich na zewnątrz, osobom, które nie dokonały zakupu w sklepie internetowym

 • W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny odpowiedzialność z tytułu rękojmi ​​ jest wyłączona (art. 558 Kodeksu Cywilnego),

 • Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

 • Dokument potwierdzający zakup wysyłany jest na adres e-mail Klienta podany​​ podczas zakupu, jeżeli jest to faktura VAT lub w przypadku zakupu bez faktury, dowodem zakupu jest potwierdzenie płatności przez serwis PayU

 • Ceny ​​ zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT

 • Wybór​​ zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 • Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU

 • Zamówienie może zostać opłacone ​​ przelewem tradycyjnym na numer konta:

 

 mBank:​​ 68 1140 2004 0000 3402 8163 0004

 • Zamówienie w postaci treści cyfrowych zostanie wysłane po zaksięgowaniu wpłaty, na adres Klienta podany podczas składania zamówienia.

 • Opłacone zamówienie dotyczące warsztatów lub konsultacji, zostanie zrealizowane po wcześniejszym ustaleniu terminu poprzez ​​ email lub telefon.

 

III ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 • Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym.

 • Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.

 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę lub przekazał ​​ treść cyfrową za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego, który został​​ poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 • W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca skorzystanie z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 • Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia  o odstąpieniu od umowy.

 

IV POZASĄDOWE​​ METODY ROZWIĄZYWANIA​​ SPORÓW

 

1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.